Burn-out

De belangrijkste symptomen van burn-out zijn: helemaal leeg zijn, een onverschillige en negatieve houding tegenover de mensen met wie men in het werk te maken heeft (soms zelfs cynisme) en een gevoel van tekort schieten, minder goed presteren of niet meer bekwaam zijn.

Daarnaast kunnen er nog tal van spanningsklachten aanwezig zijn, zoals hartklachten, pijnklachten, gevoelens van frustratie en hopeloosheid. Altijd spelen teveel werkstressoren (te hoge werkdruk, onduidelijke taakafbakening, zware fysieke belasting, rolconflicten) en/of te weinig energiebronnen (beloning, waardering, ontplooiingsmogelijkheden, mate van autonomie, sociale steun) een rol hierin.

Bij de behandeling zal van belang zijn om anders te leren omgaan met stressbronnen, het vergroten van eigen draagkracht en leren om lichaamssignalen te herkennen.